Organisatie KWH

Het bestuur van de Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof streeft het volgende doel na:
Het treffen van voorzieningen en het verlenen van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn ten behoeve van Uddel en naaste omgeving:

voor alle dorpsbewoners die zorg nodig hebben, in het bijzonder voor de oudere inwoners die extra zorg nodig hebben, waarbij voornamelijk wordt beoogd de noodzaak tot een beroep op intramurale zorg buiten het dorp te voorkomen dan wel uit te stellen.

Het beheer van en de activiteiten in en rond de Koningin Wilhelmina Hof vragen om een goede organisatie. Een van de belangrijkste redenen is dat het geheel vooral draait op een groot aantal vrijwilligers. Dat betekent dat er veel personen zijn die op de een of andere manier een actieve bijdrage leveren om inwoners van Uddel die hulp nodig hebben,  zo lang mogelijk de gelegenheid te geven in hun dorp te kunnen blijven wonen. De gehele organisatie is dan ook gericht op het bieden van hulp, afgestemd op de persoonlijke situatie van hem of haar die hulp nodig heeft. En waar veel personen meedraaien in een organisatie, moet er voldoende aandacht zijn voor coördinatie en afstemming.


In april 2017 heeft Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof (voorheen Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof) de jaarrekening 2016 alsmede het sociaal jaarverslag over 2016 vastgesteld. Deze verslagen kunt u inzien door op onderstaande links te klikken. 


De jaarrekening 2015 en het sociaal jaarverslag 2015 zijn via onderstaande links in te zien:

Jaarrekening 2015 Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof.pdf

Sociaal Jaarverslag 2015 Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof.pdf


Besturen binnen Overlegplatform KWH

Adviserende organen

 Communicatie

Coördinatie uitvoering taken wonen, zorg en welzijn

Woonservicegebied Uddel

De bestuurlijke organisatie rond de Koningin Wilhelmina Hof is gericht op een zo goed mogelijke ondersteuning van hulp- of zorgvragers:

1. Overleg en besluit

Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof (SKWH), Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel (SVHU) en Stichting Vrienden van het Zorgsteunpunt (SV) zijn de besluitvormingsorganen. De SKWH is gericht op het algemene beleid, het beleid betreffende de huisvesting en externe betrekkingen, de SVHU op het beleid aangaande het vrijwilligerswerk en de vrijwilligersactiviteiten en de SV op het beleid voor de financiële ondersteuning. Voor het gezamenlijke overleg is een Overlegplatform ingesteld; daarin fungeren de dagelijks besturen van de drie stichtingen.

2. Hulpverlening

De daadwerkelijke hulpverlening wordt gedaan door de aanbieders van zorg, welzijn en wonen, de vrijwilligers en de mantelzorgers. Zij zijn het die door de zorgvragers worden gezien en ervaren. 

deze website is mede mogelijk gemaakt door: