Stichting Vrienden van het Zorgsteunpunt
Jaarrekening 2018

Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Op grond hiervan geniet de stichting belastingvoordelen. Zo zijn donaties aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en hoeft geen erf- of schenkbelasting betaald te worden over legaten, erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt. Ook kan de stichting belastingvrij schenken aan andere ANBI’s die vergelijkbare doelen nastreven. 

 
Als ANBI is de stichting verplicht de hieronder staande informatie op een webpagina openbaar te maken.
 

Naam van de stichting

Stichting Vrienden van het Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof

RSIN/fiscaal nummer van de stichting

8049.39.548

Postadres van de stichting

Postadres: p/a de heer H. Boeve, Aardhuisweg 86, 3888  MG  Uddel

Statutaire doelstelling van de stichting

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Doelstelling:

Stichting Vrienden van het Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof heeft ten doel:

1. het financieel steunen en eventueel organiseren van activiteiten en cursussen ten behoeve van (in het bijzonder) ouderen.
2. het werven en beheren van fondsen die daarvoor nodig zijn

Actueel beleid:

• Zorg dragen voor fondsenwerving
• Zorg dragen voor innen donaties
• Financieren van uitgaven ten behoeve van het welzijnswerk (voor ouderen)
• Deelname in het Overlegplatform waarin ook Stichting Zorgsteunpunt en Stichting Vrijwillige Hulpdienst zijn vertegenwoordigd

Werkzaamheden van de stichting:

Stichting Vrienden draagt financieel bij aan activiteiten voor ouderen zoals:
• Jaarlijkse ouderenreis
• Lente- en herfstritten 55+
• Rijst- en stamppottenbuffet
• Cursussen 55+
• Materialen voor creatieve activiteiten

Fondsenwerving:

Stichting Vrienden heeft een redelijk aantal donateurs. Jaarlijks staat de stichting op de zomermarkt om nieuwe donateurs te werven. Ook wordt er Wilhelmina pepermunt verkocht. Daarnaast worden er ieder jaar nieuwe activiteiten bedacht.
In januari wordt er huis aan huis een sinaasappelverkoop gehouden.
Tweejaarlijks organiseert de stichting in oktober een zangavond. Er wordt een collecte gehouden die  bestemd is voor de Stichting Vrienden en er worden sponsors gezocht om de onkosten te bestrijden.

Wijze van beheren van fondsen en vermogen:

Het beheren van fondsen en vermogen gebeurt door de penningmeester van de stichting. De jaarrekening en begroting wordt door haar gemaakt en ter goedkeuring aangeboden aan de andere bestuursleden. 
Ook draagt ze zorg voor het innen van de donaties.

Wijze van besteden van fondsen en vermogen:

Er komen aanvragen binnen bij het secretariaat van Stichting Vrienden. Deze stelt ze in het bestuurlijk overleg aan de orde. Bij besteding van gelden wordt er namelijk eerst instemming gevraagd van alle bestuursleden. Bij unanieme akkoordverklaring wordt overgegaan tot verstrekking van de benodigde middelen.
 
Een substantieel gedeelte van het vermogen van Stichting Vrienden is op een BedrijfsTeleRekening uitgezet en een kleinere hoeveelheid middelen voor kortlopende aanwending op een separate bankrekening. 

Beloningsbeleid:

Er worden geen beloningen toegekend aan bestuursleden.
 

Functie en namen van de bestuurders

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter:                     De heer W. Kok, Uddelsekampweg 100, 3888 LW Uddel

Secretaris:                    De heer H. Boeve, Aardhuisweg 86, 3888  MG  Uddel

Penningmeester:          Mevrouw W. van den Hoorn-Vos, Hullenkampweg 31, 3888 MN Uddel

Algemeen bestuurslid:  Mevrouw  N. van Vliet-van Hierden, Meervelderweg 55A,  3888 NH Uddel 

 

deze website is mede mogelijk gemaakt door:

Wordt ook donateur
 €
* verplicht veld