Enter Title

Toelichting op de jaarrekening 2018 ( begroting 2019)

Per 31-12-2018 waren er 258 donateurs: 1 minder dan vorig jaar. Voor 2019 is weer een toename voorzien.

   1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017   1-1-2018  1-1-2019
 Aantal
 273
284
281
274
266
258
253
246
259
258
 Indices
 100
104
103
100
97
95
93
90
95
95

Stichting Vrienden moest 2018 afsluiten met een nadelig saldo van € 2448,88. De gemiddelde donateursopbrengst bleek, net als in 2017, €11,- per jaar. Een paar factoren zijn debet aan het verlies, gedacht moet worden aan o.a.: 

a) in de 1e helft van 2018 kwamen er nog nagekomen bestedingsverplichting van 2017(€500).

b) er is in de loop van het jaar ook bijgedragen in de aanschaf van serviesgoed(€800) en van spellen voor de dagopvang(€500).


Het aandeel van uitgaven voor de kerndoelen (welzijnsactiviteiten) was nu 91% van de totale kosten.


De BedrijfsTelerekening leverde vrijwel geen rente meer op.


De ontwikkeling van het eigen vermogen is als volgt weer te geven:

x €1000  1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016  1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019
 Eigen verm.
 40,6
45,4
49,4
54,8
58,7
62,3
63,7
63,9
63,6
61,15
 Indices
 100
112
122
135
145
153
157
157
157
151


In Mei 2017 werd overeengekomen met de Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof dat door deze Stichting ontvangen giften, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten ten bate komen van de SV, zij het dat deze bedragen beschikbaar blijven van, en opvraagbaar blijven door de SKWH. In de jaarrekening van de SV zijn deze 'gelabelde' tegoeden opgenomen als een bestemmingsreserve. Het doorgestorte bedrag van 2017 is derhalve verhoogd met de dotatie van 2018 en opgenomen als 'korte' schuld.

deze website is mede mogelijk gemaakt door: